تفکر و سرنوشت


توسط Harold W. Percival
شرح مختصر
در زندگی شما برای شما مهم است؟

اگر پاسخ شما این است که به درک بیشتر از خود و جهان که در آن زندگی می کنیم، به دست آوریم؛ اگر این را بفهمید که چرا ما اینجا بر روی زمین هستیم و آنچه بعد از مرگ به ما می دهد، اگر مقصود واقعی زندگی، زندگی شما، تفکر و سرنوشت به شما این امکان را می دهد تا این پاسخ ها را پیدا کنید و خیلی بیشتر . . .

دفعات بازدید: فکر و سرنوشتPDF
HTML


تصویر

تعاریف
بررسی

"این کتاب هدف زندگی را توضیح می دهد. این هدف صرفا برای یافتن شادی نیست، هم اینجا و هم بعد از آن. نه این است که روح خود را "نجات" دهد. هدف واقعي زندگي، هدفي که هر دو حس و روح را برآورده مي کند، اين است: هرکدام از ما در آگاهي بيشتري در آينده بالاتر خواهد بود. یعنی، آگاه از طبیعت، و در داخل و از طریق و فراتر از طبیعت است. "HW، Percival