عضو مشارکت

$25.00

همه اعضای بنیاد ورد، صرف نظر از سطح پشتیبانی شما، مجله سه ماهه ما، The Word و تخفیف٪ 40 در کتابهای Percival دریافت خواهند کرد. این هزینه سالانه است.

سایر گزینه های عضویت را مشاهده کنید

ادامه خرید