مصالح ساختمانی و نمادهای آن


توسط Harold W. Percival
شرح مختصر
مصالح ساختمانی و نمادهای آن نور جدیدی را بر روی نمادهای قدیمی، نشان ها، ابزارها، نشانه ها، تعالیم و اهداف فراسوی فراماسونری، ایجاد می کند. این حکم باستان یک نام یا یک مدت طولانی قبل از ساختن قدیمی ترین هرم وجود داشته است. این بزرگتر از هر دینی است که امروز شناخته شده است! نویسنده اشاره می کند که مصالح ساختمانی برای بشریت است - برای خود آگاهانه در هر بدن انسان. مصالح ساختمانی و نمادهای آن روشن می کند که چگونه هر یک از ما می تواند برای آماده سازی برای بالاترین اهداف انسان - خود دانش، بازسازی و جاودانگی آگاهانه انتخاب کند.
دفعات بازدید: مصالح ساختمانی و نمادهای آن


PDFHTML
 متن و
صوتی
کتاب الکترونیکی


سفارش
"هیچ تعلیمی پیشرفته و پیشرفته ای در دسترس انسان ها وجود ندارد، از جمله ماسونری".HW Percival