ویدیوهای بنیاد وردتفکر و سرنوشت، توسط هارولد وست پرسیوال، توسط بسیاری به عنوان کتاب کامل ترین تا کنون بر روی انسان و جهان نوشته شده است. در چاپ برای بیش از 70 سال، آن یک نور درخشان را در سوالات عمیق است که تا کنون انسان را ناراحت کرده است. صفحه ویدئو ما شامل ارائه صوتی از اولین صفحات 3 از معرفی و یک نگاه اجمالی، با استفاده از کلمات خود Percival، به شیوه ای غیر معمول تفکر و سرنوشت نوشته شده.


هارولد پرسیوال تجربهی قدرتمندی و عاطفی خود را از آگاهی از آگاهی در پیشگویی به اوج سرزندگی توصیف کرد تفکر و سرنوشت. این فیلم داستانی است از آن صفحات. این تنها نمونه ای است که از شخص اول "من" استفاده می شود. در هیچ کجای دیگر ظاهر نمی شود تفکر و سرنوشت. Percival اظهار داشت که او ترجیح می دهد که کتاب بر اساس شایستگی خود باشد و تحت تاثیر شخصیت او قرار نگیرد.