بنیاد ورد

دموکراسی، خود دولت است

هارولد والدوین پرسیوال