بنیاد ورد

L'

WORD


حق چاپ، 1908-1909، توسط HW PERCIVAL.

کرما