کمک مالی $ 25.00

$25.00

با تشکر از شما برای کمک به بنیاد ورد و مأموریت ما برای به اشتراک گذاشتن کتاب های Percival با مردم در سراسر جهان. تمام کمک های مالی مالیات قابل پرداخت است.

کلیک کنید اینجا برای ادامه خرید.